Đây là trang web duy nhất của công ty
------> 

1.1 Từ thời điểm này bHIP Toàn cầu sẽ được gọi là "Công ty" trong khi đó các Thành viên của công ty sẽ được gọi là "Các Thành viên".

1.2 Tài liệu này, “Quy tắc hoạt động” (sau đây gọi là “QTHĐ”), cùng với “Chương trình trả thưởng” và “Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp” (“Hợp đồng”) hợp thành thỏa thuận hoàn chỉnh và ràng buộc giữa Công ty và Thành viên. Các tài liệu này có thể được Công ty toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Mọi thông tin, cập nhật đối với các tài liệu nêu trên được Công ty công bố, thông báo tại trụ sở, các chi nhánh, văn phòng đại diện và trang web của Công ty sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không đồng ý các sửa đổi, bổ sung này, Thành viên có quyền yêu cầu công ty chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Sau thời gian này, các sửa đổi, bổ sung được coi là đã được Thành viên chấp nhận. Việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng theo các quy tắc, nội dung quy định trong tài liệu trước khi sửa đổi, bổ sung..

1.3 QTHĐ này được lập nhằm các mục đích sau đây:

1.3.1 Tiêu chuẩn hóa việc ứng xử của Công ty và Thành viên, bảo vệ trật tự thị trường và đảm bảo tính công bằng và toàn ve ̣ n về quyền lợi của Thành viên;

1.3.2 Xác định rõ nghĩa vụ của một Thành viên trong việc hợp tác kinh doanh của Thành viên đó với Công ty;

1.3.3 Xác định rằng đây là nghĩa vụ mà một Thành viên sẽ phải chấp hành theo QTHĐ này, đồng thời bảo vệ sự phát triển kinh doanh một cách lành mạnh và có trật tự giữa Công ty và Thành viên đó khi Thành viên đó thụ hưởng cơ hội kinh doanh công bằng và hợp pháp của mình;

1.3.4 Xác định rõ trách nhiệm của một Thành viên trong trường hợp Thành viên đó vi phạm QTHĐ.

1.4 Các Thành viên phải đọc kỹ và chấp nhận QTHĐ này cũng như Chương trình Trả thưởng trong thời gian tham gia của mình.

2.1 Tuân thủ quy định và pháp luật của chính quyền sở tại

2.1.1 Thành viên phải là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp sau: (1) người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quảng cáo gian dối, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng, các tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản và (2) người nước ngoài không có Giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.1.2 Thành viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hợp tác kinh doanh với Công ty.

2.1.3 Thành viên có trách nhiệm nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2.1.4 Thành viên không được thực hiện bất kỳ hành động thiếu đạo đức như lừa dối, bất lịch sự hoặc đưa thông tin sai.

2.2 Tuân thủ với các điều khoản và quy định của công ty

2.2.1 Không cần thiết phải mua sản phẩm để trở thành Thành viên.

2.2.2 Tất cả Thành viên là người tiêu dùng độc lập, không được coi là người mua nhượng quyền. Các Thành viên phải tuân thủ quy định tại Hợp đồng, Chương trình trả thưởng, và QTHĐ này nhưng điều này không tạo ra một mối quan hệ giữa người sử dụng lao động/người lao động, cơ quan, quan hệ đối tác, hoặc liên doanh. Nghiêm cấm Thành viên nói hoặc có hàm ý, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, rằng họ có bất kỳ mối quan hệ nào như trên với Công ty. Bằng việc chấp nhận Hợp đồng, Chương trình trả thưởng và QTHĐ này, Thành viên có thể tự mình tiêu thụ các sản phẩm đồng thời hỗ trợ người khác tham gia vào hoạt động bán hàng của Công ty. Vì vậy, họ sẽ kiểm soát hành vi bảo trợ và tiêu dùng của họ và chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh.

2.2.3 Thành viên không có quyền độc quyền lãnh thổ đối với sản phẩm của Công ty cũng như hoạt động tuyển mộ Thành viên mới.

2.2.4 Thành viên phải bảo vệ và quảng bá danh tiếng của Công ty cũng như sản phẩm của Công ty. Họ sẽ không được hành xử theo cách thức mà sẽ gây phương hại cho danh tiếng của Công ty, sản phẩm của công ty cũng như lợi ích chung.

2.2.5 Thành viên sẽ không theo bất kỳ cách nào, gây xáo trộn cho Công ty, trật tự thị trường và hoạt động kinh doanh bình thường của các nhân viên thuộc Công ty.

2.2.6 Sau khi ký Hợp đồng, Công ty sẽ cấp cho mỗi Thành viên một mã số (ID) duy nhất và một tài khoản Trung tâm kinh doanh trực tuyến kèm theo mã số đó để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý bán hàng và mạng lưới của Thành viên. Nếu một Thành viên mong muốn được tạo một Trung tâm kinh doanh với một người bảo trợ khác và trong một vị trí khác trên sơ đồ cây, Thành viên đó phải kết thúc mã số Thành viên hiện tại và đợi sáu (6) tháng sau để có thể đăng ký mã số Thành viên mới với người bảo trợ mới. Trong suốt sáu tháng sau khi kết thúc Hợp đồng với Công ty, cá nhân này sẽ không được phép có BẤT KỲ một sự hợp tác nào với Công ty hoặc bất kỳ Thành viên đang hoạt động trong phạm vi Chương trình trả thưởng. Khi không phải là một Thành viên, cá nhân này sẽ không được sử dụng văn phòng công ty cho bất kỳ một mục đích nào hoặc tham gia các sự kiện, các buổi họp, hội thảo của Công ty. Khi không phải là một Thành viên nhân không được phép hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Thành viên khác dù là trực tiếp hay gián tiếp.

2.2.7 Sau thời gian sáu tháng kể từ ngày kết thúc Hợp đồng, nguyên Thành viên có nhu cầu hoạt động trở lại có thể đăng ký lại hợp đồng để trở thành Thành viên mới dưới sự bảo trợ của một người bảo trợ đang hoạt động, dựa trên các nguyên tắc và giới hạn sau:

          o Thành viên phải đăng ký lại và thiết lập trung tâm làm việc mới với ngày gia nhập sau ngày kết thúc hợp đồng cũ sáu tháng.

          o Nếu chồng hay vợ của họ vẫn là một Thành Viên có tài khoản văn phòng điện tử đang hoạt động, họ PHẢI đăng ký lại dưới sự bảo trợ của cùng một nhánh mà chồng hay vợ của họ đang hoạt động.

          o Thành viên không thể trả hay nhận bất cứ khoản tiền nào từ bất kỳ Trung tâm kinh doanh nào được thiết lập trong thời gian sáu tháng kể từ ngày họ kết thúc Hợp đồng với Công ty dù tham gia trực tiếp hay gián tiếp trong các hoạt động hợp tác, tư vấn thông qua các cá nhân khác.

          o Bất kỳ Trung tâm kinh doanh nào bị phát hiện đã hoặc đang giúp các nguyên Thành viên hưởng lợi ích từ Công ty trong thời gian sáu tháng kể từ ngày nguyên Thành viên đó kết thúc hợp đồng sẽ bị xử lý bằng cách tạm ngưng và/hoặc ngừng hoạt động, dù người sở hữu trung tâm kinh doanh đó là ai.

2.3 Tuân thủ các quy định hoạt động

2.3.1 Mỗi cá nhân có đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ và sở hữu Thẻ thành viên và không được đăng ký bằng một tên hư cấu hoặc tên giả.

2.3.2 Sau khi ký Hợp đồng với Công ty, Thành viên có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo được Công ty tổ chức miễn phí theo Chương trình đào tạo cơ bản đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp. Chỉ sau khi được cấp Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp, Thành viên mới được phép tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty.

2.3.2.1 Quy trình ký kết Hợp đồng như sau:
          - Điền thông tin vào Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
          - Hoàn thành, ký tên và gửi 02 bản Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp cùng với một (01) bản photo của Giấy Chứng Minh Nhân Dân hợp lệ (đối với Thành viên là người Việt Nam) hoặc một bản photo của Giấy Phép Lao Động và Hộ Chiếu hợp lệ (đối với Thành viên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài), Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản sao) trong trường hợp người đăng ký đã kết hôn; Đơn đề nghị đăng ký lại trong trường hợp Thành viên chấm dứt hợp đồng với công ty và hết thời gian 6 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng và 3 (ba) ảnh 3x4cm. Việc gửi các tài liệu này có thể được thực hiện qua bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc được nộp trực tiếp tại Công Ty.
          - Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công Ty sẽ xem xét hồ sơ, ký và đóng dấu hợp pháp vào hai (02) bản Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp được gửi đến và gửi lại một (01) bản Hợp Đồng này cho Thành viên.
          - Thành viên sẽ nhận lại một (01) bản Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp đã có chữ ký và con dấu hợp pháp của Công ty và thông báo cho Công Ty sau khi nhận được Hợp Đồng.

2.3.2.2 Quy trình đào tạo và cấp thẻ thành viên sau khi ký kết hợp đồng:

a. Quy trình đào tạo:
          - Thành viên phải nộp đơn đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản và thu xếp tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản do Công ty tổ chức miễn phí và đã thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm đến Thành viên.
          - Trình tự đào tạo: Bài giảng - Thuyết trình - Thực hành - Câu hỏi và trả lời.
          - Thành phần tham dự: các Thành viên mới ký Hợp Đồng với Công ty, chưa tham gia hoặc chưa hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản. Một khóa đào tạo tối đa 50 Thành viên.
          - Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty hoặc tại địa điểm khác nơi Công ty tổ chức các sự kiện phù hợp với quy định của pháp luật.
          - Bố trí phòng đào tạo: theo hình chữ U hoặc theo phong cách phòng học.
          - Thời gian tổ chức: Tùy theo số lượng Thành viên mới ký Hợp đồng. Tối thiểu một tháng 2 lần.
          - Thời lượng: 1 ngày, 6 giờ (3 giờ buổi sáng và 3 giờ buổi chiều).
          - Phí tham gia khóa học: Miễn phí.
          - Tài liệu giảng dạy: Tài Liệu Đào Tạo
          - Điều kiện và đánh giá hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản: Thành viên phải tham gia đầy đủ 6 giờ đào tạo. Cuối buổi đào tạo, Công Ty sẽ kiểm tra vấn đáp Thành viên về các nội dung đào tạo cơ bản và đánh giá đạt hoặc không đạt. Trong trường hợp không đạt, Thành viên sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.

b. Quy trình cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cơ bản:
          Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản, Thành viên được đánh giá đạt sẽ được Công Ty cấp Chứng Chỉ Đào Tạo Cơ Bản Về Bán Hàng Đa Cấp theo mẫu đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c. Quy trình cấp thẻ
          Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày cấp Chứng Chỉ Đào Tạo Cơ Bản Về Bán Hàng Đa Cấp, Công Ty sẽ cấp Thẻ Thành Viên cho Thành viên theo mẫu đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          Tất cả các Thành viên được công nhận khi được cấp Thẻ thành viên. Tất cả các Thành viên phân phối sẽ phải luôn mang theo Thẻ thành viên đang có hiệu lực tại mọi thời điểm tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc đàm phán nào, và phải dùng thẻ thành viên và chứng minh nhân dân để xác minh tư cách bản thân là Nhà phân phối của công ty. Cần phải xuất trình Thẻ thành viên để tránh các sai sót trong lúc mua bán các sản phẩm. Chỉ những thẻ đang có hiệu lực mới được chấp nhận. Thành viên phải mang theo thẻ do Công ty cấp và một bản photo Chứng minh thư đã được công chứng tại địa phương. Các Thành viên sẽ phải thực hiện theo các hướng dẫn của Nhà nước về việc bán hàng theo phương thức đa cấp.

2.3.2.2 Thành viên chỉ có thể được chuyển giao cho một người mà người này chưa bao giờ là Thành viên hoặc đã chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty tối thiểu sáu tháng trước khi thực hiện chuyển giao.

2.3.3 Thành viên được quyền nhượng quyền Thành viên thông qua di chúc hoặc thừa kế vớisự chấp thuận trước của Công ty. Thủ tục chuyển nhượng Thành viên như sau:
2.3.3.1.    Thành viên chỉ có thể xin chuyển nhượng thẻ Thành viên trong vòng sáu (6) tháng sau khi anh/cô ta đăng ký;
2.3.3.2.    Thành viên phải xuất trình các tài liệu cho Công ty bao gồm một bản sao thẻ ID của anh/cô ta và của bên nhận chuyển nhượng, một bản chứng thực mối quan hệ anh/cô ta với bên nhận chuyển nhượng và một “Thỏa thuận chuyển giao hội viên” đã ký; HOẶC Thành viên có thể đăng nhập vào Trung tâm kinh doanh và gửi cho Công ty yêu cầu thông qua trang “Yêu cầu Dịch vụ”. Sau đó Thành viên cần phải nộp các bản sao tài liệu nói trên cho Công ty trực tiếp, hoặc bằng cách gửi qua bưu điện trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày anh/cô ta đã nhận được phản hồi của Công ty. Công ty có thể tuỳ ý quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn;
2.3.3.3.    Thành viên chỉ có thể được chuyển giao cho một người mà người này chưa bao giờ là Thành viên hoặc đã chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty tối thiểu sáu tháng trước khi thực hiện chuyển giao.

2.3.4 Quy tắc và Thủ tục bảo trợ và Tiêu thụ:

2.3.4.1 Thành viên không được dụ dỗ người dân rời khỏi nơi cư trú của họ với danh nghĩamang lại cho họ công ăn việc làm, cơ hội kinh doanh hoặc hạn chế tự do cá nhân của họ để ép buộc họ trở thành Thành viên.

2.3.4.2 Thành viên cần nêu rõ cho người có ý định tham gia rằng công ty không yêu cầu mua sản phẩm để trở thành Thành viên.

2.3.4.3 Thành viên không được có hàm ý hay lừa dối người khác nghĩ rằng một người có thể thu được lợi nhuận tài chính đơn giản bằng cách bảo trợ những người khác tham gia vào Công ty mà không cần có bất kỳ tiêu dùng cá nhân nào.

2.3.4.4 Thành viên có thể tự nguyện bảo trợ người khác mua sản phẩm hoặc gia nhập Công ty. Không ai có thể ép buộc họ hoặc hàm ý rằng họ có nghĩa vụ bảo trợ cho những người khác.

2.3.4.5 Thành viên không được phép tuyên bố gây hiểu nhầm như “không cần nỗ lực nhiều để thành công” để thu hút người dân trở thành Thành viên.

2.3.4.6Việc kinh doanh của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm. Thành viên có thể mua sản phẩm cho mình sử dụng hoặc cho gia đình, hoặc làm quà tặng cho bạn bè thay vì mục đích duy trì hoặc nâng cấp bậc Thành viên của mình. Vì vậy, đơn đặt hàng mới của Thành viên chỉ được Công ty thực hiện khi 70% khối lượng các đơn hàng trước của Thành viên đã được tiêu dùng.

2.3.4.7 Người bảo trợ cần có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ đào tạo và phối hợp xây dựng hệ thống cùng với Thành viên mới do mình bảo trợ ra. Việc hỗ trợ này cần được duy trì liên tục và thường xuyên.

2.3.5 Tuân thủ đạo đức Marketing.

2.3.5.1. Thành viên sẽ trực tiếp đặt hàng trong Trung tâm kinh doanh để nhận điểm BV và hoa hồng có liên quan.

2.3.5.2. Thành viên được tự do quyết định giá bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, Thành viên không được phép thu thêm phí; giá bán sản phẩm cho người tiêu dùng không được phép cao hơn giá được công bố trên trang web của Công ty.

2.3.5.3. Khi quảng bá, giải thích và giới thiệu các chức năng của sản phẩm và hướng dẫn sử dụng, Thành viên không được tuyên bố gây hiểu lầm rằng các sản phẩm có thể ngăn ngừa, điều trị, chữa hoặc chẩn đoán bất cứ bệnh nào.

2.3.5.4. Thành viên phải giải thích chính sách trả lại sản phẩm và hoàn tiền của Công ty cho người tiêu dùng và xử lý kịp thời các khiếu nại về sản phẩm.

2.3.5.5. Thành viên không được phép bình phẩm các công ty khác và các sản phẩm của họ.

2.3.5.6. Thành viên không được tổ chức hoặc tham gia bất kỳ các khóa đào tạo, các cuộc trò chuyện hoặc tụ họp nào liên quan đến tên tuổi Công ty và sản phẩm của Công ty mà không có sự phê duyệt bằng văn bản của Công ty.

2.3.5.7. Thành viên không được phép tham gia, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong việc đầu cơ, bán phá giá sản phẩm. Để duy trì sự thống nhất về sản phẩm và giá trên thị trường, Thành viên chỉ có thể đưa ra mức giá bán tới người tiêu dùng với mức giá không thấp hơn mức giá mua hàng từ Công ty. Để tuân thủ chính sách này:

2.3.5.7.1. Tất cả các sản phẩm chính thức của Công ty đều được dán mã vạch để xác định nguồn gốc sản phẩm cũng như xác định Thành viên đã mua sản phẩm đó.

2.3.5.7.2. Thành viên bị cấm gỡ bỏ mã vạch khỏi sản phẩm chính thức của Công ty.

2.3.5.7.3. Thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm với các sản phẩm đã được đăng ký cho họ sau khi mua hàng.

2.3.5.7.4. Bất kỳ sản phẩm nào không có mã vạch chính thức của Công ty đều sẽ được coi là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không an toàn để sử dụng. Công ty sẽ có thông cáo về vấn đề này trên thị trường.

2.3.5.7.5. Bất kỳ sản phẩm nào được tìm thấy bán phá giá trên thị trường thì Thành viên đã được đăng ký mua sản phẩm đó sẽ bị kết thúc Hợp đồng với công ty.

2.3.5.7.6. Nếu có bằng chứng rằng bất kỳ Thành viên nào có mối quan hệ cá nhân hoặc gia đình với người tham gia bán phá giá sản phẩm thì việc kinh doanh của Thành viên đó cũng sẽ bị kết thúc.

2.3.5.8. Thành viên cần có ý thức tích cực trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống phân phối. Nghiêm cấm các hành vi tuyên truyền các thông tin không được Công ty chính thức ban hành gây ra các hiểu nhầm về hình ảnh, mô hình hoạt động, sản phẩm của Công ty hoặc gây ra sự mâu thuẫn giữa Thành viên trong hệ thống phân phối. Khi bị Công ty phát hiện, Thành viên sẽ bị xem xét các hình thức kỷ luật tương ứng tùy theo mức độ thiệt hại gây ra.

2.4 Tuân thủ các Quy tắc về việc Sử dụng thương hiệu và logo Công Ty

2.4.1 Thành viên phải tuân thủ nghiêm pháp luật sở tại về bảo vệ thương hiệu và logo của Công ty.

2.4.2 Thành viên sẽ không được phép, trừ khi có sự phê duyệt bằng văn bản và có các tài liệu do Công ty cung cấp, sử dụng bất kỳ tài liệu liên quan đến thương hiệu, tên sản phẩm, mô hình kinh doanh của Công ty để thúc đẩy kinh doanh cá nhân của họ.

2.4.3 Thành viên bị cấm không được đóng gói lại bất kỳ sản phẩm nào của Công ty hoặc giả mạo nhãn hiệu hàng hoá của Công ty.

2.4.4 Thành viên sẽ không được, trừ khi có văn bản đã phê duyệt do Công ty cấp, đưa ra bất kỳ bí quyết hỗ trợ bán hàng liên quan đến Công ty và tên, thương hiệu Công ty. Tuy nhiên, Công ty sẽ vẫn sở hữu bản quyền đối với bí quyết hỗ trợ bán hàng nói trên và bảo lưu quyền khiếu kiện và được quyền yêu cầu đình chỉ hành vi xâm phạm bản quyền và mọi thiệt hại phát sinh.

2.5 Điều khoản quảng cáo và truyền thông

2.5.1 Thành viên sẽ không được, trừ khi có văn bản phê duyệt do Công ty cấp, tham gia cuộc phỏng vấn cho các phương tiện truyền thông hoặc đưa ra các tuyên bố với giới truyền thông nhằm công bố công khai về Công ty, sản phẩm của công ty hoặc công việc kinh doanh riêng của họ cho Công ty.

2.5.2 Thành viên sẽ không được, trừ khi có văn bản phê duyệt do Công ty cấp, đăng, phát quảng cáo liên quan đến thương hiệu Công ty và sản phẩm của Công ty trên bất kỳ kênh truyền thông nào.

2.5.3 Thành viên không được phổ biến bất kỳ thông tin chưa được chứng minh, cung cấp hoặc báo cáo sai lệch bất kỳ thông tin do Công ty tuyên bố. Ngoài ra, các Thành viên không được tiết lộ bất cứ thông tin mật nào của Công ty cho công chúng.

2.5.4 Thành viên không được sao chép bất cứ tài liệu nào của Công ty về mô hình kinh doanh hoặc mô tả sản phẩm mà không có sự chấp thuận trước của Công ty.

2.6 Điều khoản về Internet và Website

2.6.1 Thành viên không được sử dụng hoặc đăng ký bất kỳ tên thương mại của Công ty, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm, tên công ty hoặc bất kỳ các phát sinh đó, đối với bất kỳ tên miền của trang web nào.

2.6.2 Thành viên không được trình bày tên, biểu tượng hoặc mô tả sản phẩm nào liên quan đến Công ty (bao gồm cả nhãn hiệu hàng hoá bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh) trong trang web cá nhân của mình.

2.6.3 Thành viên không được đăng bài "quảng cáo không rõ ràng" trên Internet để đưa ra tuyên bố về các sản phẩm, Sơ đồ Trả thưởng hoặc thu nhập của một Thành viên liên quan đến Công ty.

2.6.4 Công ty áp dụng chính sách "không gửi thư rác" và coi việc gửi email không mong đợi trong bulks là "gửi thư rác". Công ty không cho phép các Thành viên của mình tiếp thị hoạt động kinh doanh hoặc sản phẩm của mình bằng cách gửi đi các loại e-mail như trên.

2.7 Điều khoản về Các cuộc gọi bằng điện thoại

2.7.1 Thành viên bị cấm gây ra các khiếu nại rằng các cuộc gọi của họ là do Công ty thực hiện.

2.7.2 Thành viên bị cấm, dưới bất kỳ hình thức nào, gây ra hiểu nhầm cho người gọi rằng anh/ cô ta đã tiếp cận nhân viên của Công ty.

2.8 Điều khoản cập nhật thông tin công ty

2.8.1 Để duy trì chương trình tiếp thị hiệu quả nhằm đáp ứng các điều kiện kinh tế luôn thay đổi và pháp luật mới có thể sẽ được ban hành, Công ty có thể sửa đổi hoặc tăng thêm điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng, Chương trình trả thưởng và QTHĐ.

2.8.2 Mọi thông tin, cập nhật đối với các tài liệu nêu trên được Công ty công bố, thông báo tại trụ sở, các chi nhánh, văn phòng đại diện và trang web của Công ty sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không đồng ý các sửa đổi, bổ sung này, Thành viên có quyền yêu cầu công ty chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Sau thời gian này, các sửa đổi, bổ sung được coi là đã được Thành viên chấp nhận. Việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng theo các quy tắc, nội dung quy định trong tài liệu trước khi sửa đổi, bổ sung.

2.8.3 Các Thành viên có trách nhiệm tìm hiểu những cập nhật đã được Công ty công bố theo phương thức quy định tại mục 2.8.2 trên. Công ty không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả xảy ra đối với một Thành viên trong trường hợp thất bại của anh/cô ta do không thực hiện điều nói trên.

2.9 Điều khoản giao sản phẩm

2.9.1 Để đảm bảo sản phẩm được giao đúng thời gian, người nhận các sản phẩm phải xuất trình giấy tờ nhân thân của mình (Chứng minh nhân dân) cho người giao của Công ty giao nhận vận tải tại thời điểm anh/cô ta nhận được sản phẩm.

2.9.2 Người giao có quyền không giao các sản phẩm cho người nhận nếu anh / cô ta không xuất trình giấy tờ đó.

2.10 Điều khoản trả lại sản phẩm và hoàn lại tiền

2.10.1 Công ty đưa ra chính sách trả lại sản phẩm và hoàn tiền mua sản phẩm quy định tại Điều 8 Hợp đồng.

2.10.2 Bất kỳ Thành viên nào ở vị trí cao cấp chịu sự ảnh hưởng do các sản phẩm bị trả lại sẽ phải điều chỉnh điểm BV và hoa hồng của họ.

2.10.3 Một Thành viên có thể đưa ra yêu cầu trả lại sản phẩm bằng cách gửi thông báo cho Công ty thông qua kênh “Hỗ trợ Liên lạc” được công ty cung cấp cho Thành viên. Công ty sau đó phải trả lời cho Thành viên nêu rõ liệu yêu cầu của anh/cô ta đã được chấp nhận hay không. Nếu có, số “Quyền Kinh doanh Hoàn lại” (RMA) sẽ được đưa ra trong hồi đáp này. Thành viên phải giữ số RMA để làm căn cứ.

2.10.4 Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục trả lại sản phẩm, Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất về số tiền hoàn trả, công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cho của Thành viên.

2.11 Điều khoản Không cạnh tranh, Không Hiệp hội và Không dụ dỗ

2.11.1 Thành viên không được bán hoặc quảng bá sản phẩm hoặc cơ hội của các công ty khác trong cùng lĩnh vực để tránh tạo ra cạnh tranh cho Công ty. Họ cần bảo vệ lợi ích của Công ty và Thành viên khác. Công ty có quyền yêu cầu phán xét hoặc đòi bồi thường đối với bất cứ ai vi phạm quy định này.

2.11.2 Thành viên sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp liên kết với nhà sản xuất, nhà cung cấp, đại diện các nhà cung cấp, các chi nhánh của nhà cung cấp của Công ty hoặc nhà sáng chế sản phẩm.

2.11.3 Nghiêm cấm Thành viên dụ dỗ Thành viên khác tham gia một công ty khác trong cùng lĩnh vực; họ không được nhân danh mình, hoặc nhân danh người khác hoặc các hiệp hội khác để thu hút các nhân viên, Thành viên khác, khách hàng, nhà sáng chế sản phẩm, hoặc các nhà cung cấp của Công ty, nhằm thay đổi công việc hay mối quan hệ kinh doanh của họ với Công ty hoặc chi nhánh của Công ty; họ sẽ không được phát triển mối quan hệ kinh doanh với các công ty khác trong cùng lĩnh vực này.

2.11.4 Nghiêm cấm Thành viên tham gia xây dựng, tổ chức và triển khai đào tạo các nội dung liên quan đến ngành nghề tại công ty khác cạnh tranh cùng lĩnh vực. Công ty sẽ xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp cho từng trường hợp cụ thể, thậm chí công ty có thể cắt hợp đồng của Thành viên khi đánh giá hành vi đó gây tổn hại hình ảnh và sự phát triển của công ty.

2.12 Khai báo

2.12.1 Thành viên phải cung cấp xác thực và hợp lệ thông tin cá nhân cho Công ty.

2.12.2 Tên đăng nhập và mật khẩu Văn phòng điện tử cấp cho một Thành viên chỉ để sử dụng riêng cho cá nhân đó.

2.12.3 Trong trường hợp một Thành viên nghi ngờ rằng tài khoản Văn phòng điện tử của mình bị truy nhập bởi một người khác, anh/cô ta nên thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức.

2.12.4 Dịch vụ hỗ trợ hoạt động của chúng tôi cung cấp cho Thành viên sẽ dựa trên thông tin cá nhân mà anh /cô ta cung cấp cho chúng tôi qua tài khoản Trung tâm kinh doanh.

3.1 Giám sát

3.1.1 QTHĐ này được thi hành để bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty và tất cả Thành viên. Bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ gây ra tác động tiêu cực đáng kể cho Công ty và hoạt động kinh doanh của các Thành viên, dẫn đến ấn tượng xấu từ phía chính phủ, xã hội và công chúng đối với Công ty, sản phẩm và/hoặc Thành viên của Công ty.

3.1.2 Mọi Thành viên có trách nhiệm bảo vệ trật tự thị trường và lĩnh vực kinh doanh theo cấp. Họ có nghĩa vụ giám sát và báo cáo vi phạm của các Thành viên khác đối các quy định của Công ty.

3.2 Kỷ luật

3.2.1 Khi đã có đầy đủ thông tin liên quan đến sự việc bị cho là vi phạm Quy Tắc Hoạt Động và Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp của Công Ty. Công Ty sẽ làm việc với Thành viên vi phạm để đảm bảo các vi phạm đó không lặp lại. Trong trường hợp cần thiết, phản ảnh về việc vi phạm sẽ được đệ trình lên cấp cao hơn để thảo luận thêm với sự tham vấn của các nhà phân phối hàng đầu và Ban Giám Đốc. Tùy vào mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại, thực tế hoàn cảnh vi phạm, các yếu tố tác động khách quan và chủ quan, Công Ty có thể áp dụng hình thức đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp đối với Thành viên vi phạm. Công ty cũng có quyền thực hiện những hành động pháp lý cần thiết khi thành viên vi phạm.

3.2.2 Công ty sẽ thông báo cho Thành viên về các vi phạm của anh/cô ta đối với QTHĐ. Nếu anh/cô ta không đồng ý đối với việc kỷ luật của Công ty, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi anh/cô ta nhận được thông báo, cần phải cung cấp cho Công ty chứng cứ của anh/cô ta để xem xét. Công ty sẽ điều tra một cách khách quan và có quyền quyết định để đưa ra những kỷ luật. Nếu Thành viên không có ý kiến trong thời gian 15 ngày, các kỷ luật sẽ có hiệu lực. Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường bất cứ thiệt hại về tài chính hoặc các thiệt hại về danh tiếng của Thành viên đó.

3.2.3 Bất kỳ Thành viên cũ nào cũng có thể tái đề xuất quyền Thành viên mới sau sáu (6) tháng kể từ ngày quyền Thành viên của anh/cô ta bị chấm dứt, với điều kiện anh/cô ta có bằng chứng kết luận rằng anh/cô ta không còn vi phạm QTHĐ.

4.1 Hợp đồng, Chương trình trả thưởng và QTHĐ này cùng các sửa đổi, bổ sung phát sinh hợp thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và Thành viên và, trừ khi có sự chứng thực bằng văn bản do Quản lý Công ty đưa ra, bất kỳ cam kết khác sẽ không hợp lệ. Trong trường hợp có bất kỳ (các) điều khoản nào trong các tài liệu này mâu thuẫn với luật pháp sở tại hoặc không thể thực hiện được, các điều còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

4.2 Công ty không đảm bảo nào về thu nhập, lợi nhuận cũng như không có bất kỳ tiết lộ những câu chuyện sự thành công tới các Thành viên của mình. Ngoài những điều nêu tại đây, sẽ không có cam kết bằng miệng hoặc bằng văn bản nào khác mà Công ty cam kết. Công ty không tán thành việc Thành viên tiềm năng hoặc Thành viên hiện tại bỏ công việc hiện tại của họ.

4.3 Công ty bảo lưu quyền khiếu kiện hoặc đòi bồi thường tài chính từ Thành viên nếu anh/cô ta, trong quá trình tiến hành kinh doanh, vi phạm pháp luật, các quy định của chính phủ hoặc QTHĐ và gây ra thiệt hại cho Công ty.

4.4 Sẽ không có Thành viên nào tuyển dụng người tiêu dùng bằng cách lừa dối, làm mê muội, trái quy tắc hoặc trái luật pháp. Thành viên hoặc những người đại diện khác sẽ phải đảm bảo rằng không có lời tuyên bố, quảng cáo, hứa hẹn nào nào gây sự hiểu lầm cho người tiêu dùng hay Thành viên tương lai. Thông tin được cung cấp bởi Thành viên liên quan đến cơ hội hợp tác kinh doanh với B H I P phải chính xác, hoàn chỉnh.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY TNHH B H I P

HANSEN TIM FLEMMING
Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại Mua sam online